Puustellin työkylä

 

 

hanke logot

 

Hankkeen päämäärät ja päämääriin liittyvät osatavoitteet


1.  Työllistää lievästi kehitysvammaisia henkilöitä oppisopimuskoulutuksen avulla ja samalla luoda toimiva väylä heidän työllistymiselleen työsuhteiseen työhön tätä kautta. Päämääränä työllistää hankkeen aikana 10 (ensimmäinen vuosi 2, toinen vuosi 4 ja kolmas vuosi 4) kehitysvammaista työsuhteiseen työhön.

 1.1  Markkinoida lievästi kehitysvammaisten oppisopimusopiskelua

  • Kunnille edistämään kehitysvammaisten urapolkua palvelunsaajasta veronmaksajaksi
  • Lievästi kehitysvammaisille henkilöille ja heidän perheilleen työllistymisväylänä työsuhteiseen työhön
  • Yrityksille keinona rekrytoida motivoitunut ja ahkera työntekijä

1.2  Kartoittaa sopivia henkilöitä yhdessä kuntien kanssa

  • Arvioida hankkeeseen mukaan lähtevien henkilöiden yksilölliset valmiudet liittyen elämän- ja arjenhallintaan sekä opiskeluun ja työskentelyyn. Arvioinnin jälkeen:
   • Kartoittaa ja sopia työkokeilupaikka niille henkilöille jotka todetaan valmiuksiltaan koulutukseen sopiviksi
   • Antaa tarvittaessa kunnille tietoa miten potentiaalisten, mutta vielä tällä hetkellä valmiuksiltaan puutteellisten henkilöiden valmiudet saadaan kehitettyä oppisopimuksen vaatimalle tasolle
   • Ohjata muuhun heille sopivaan palveluun tai toimintaan sellaiset henkilöt jotka todetaan valmiuksiltaan koulutukseen sopimattomiksi
  • Tukea oppisopimuskoulutukseen lähtevää työllistyjää ja yhteistyössä esimerkiksi Kelan kanssa varmistaa hänelle ja hänen perheelleen riittävät tiedot levollisen opiskelun ja työllistymisen mahdollistamiseksi

1.3    Etsiä työkokeilupaikkoja ja sitä kautta mahdollisia työllistäjiä. Samalla kartoittaa potentiaalisten työkokeilupaikkojen ja työpaikkojen mahdollisesti tarvitsemaa työssäohjauksen tuen tarvetta. Tarvittaessa antaa ohjausta ja tukea työssäohjaajille.

1.4    Olla mukana sopimassa oppisopimuksesta työllistyjän, työpaikan sekä Oppisopimuskeskuksen ja tietopuolisen koulutuksen toteuttajan kanssa.

1.5    Tukea työllistyjää hänen oppisopimusopiskelunsa ajan

  • Tietopuoleisessa koulutuksessa yhdessä koulutuksen tarjoajan kanssa
  • Työpaikalla käytännön hänen työssään tai työpaikkaohjaajaa tukemalla
  • Arjessa yhdessä kunnan viranhaltijoiden kanssa

2.    Luoda monistettava toimintamalli lievästi kehitysvammaisten henkilöiden tukemiseksi oppisopimuskoulutuksen aikana koulutuksen ja siihen liittyvän työssäoppimisen menestyksekkään läpikäymisen varmistamiseksi.

2.1    Toimia yhteistyössä muiden vastaavien tai aiemmin toteutettujen hankkeiden kanssa sekä vastaavien toimijoiden kanssa. Koko hankkeen ajan (mutta varsinkin sen alussa) ollaan yhteydessä muihin vastaaviin toimijoihin tai aiemmin toimineisiin hankkeisiin ja tahoihin. Yhteistyön tarkoituksena on saada tietoa muualla kerätyistä kokemuksista, opeista ja saavutuksista jotta niitä voidaan käyttää ja kehittää edelleen hankkeen aikana.

2.2    Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana luodaan ensimmäinen versio tuetun oppisopimusopiskelun toimintamallista. Toimintamallia päivitetään käytännön kokemuksen sekä muualta saadun tiedon pohjalta vuosittain. Kolmannen, eli viimeisen, hankevuoden lopussa esitellään levitettäväksi lopullinen hankkeen tuloksena syntynyt toimintamalli.